காரிய சித்தி மாலை


காரிய சித்தி மாலை


காசிப முனிவர் இயற்றி, கச்சியப்பர் மொழி பெயர்த்தது

Karya Sidhi Malai - The garland for achieving results - English Translation done by P.R.Ramachander 

1. பந்தம் அகற்றும் அநந்தகுணப்

பரப்பும் எவன்பால் உதிக்குமோ
எந்த உலகும் எவனிடத்தில்
ஈண்டி இருந்து கரக்குமோ
சந்தமறை ஆகமங் கலைகள்
அனைத்தும் எவன்பால் தகவருமோ
அந்த இறையாம் கணபதியை
அன்பு கூரத் தொழுகின்றோம்.

We salute with love that God Ganapathi, 

From whom rises the endless qualities, 
That completely cuts away all attachments, 
To whom all the worlds submit themselves and prosper, 
And with whom the Vedas, the meters, rituals of worship,
And all arts rush to be always with him. 

2. உலக முழுவதும் நீக்கமற

ஒன்றாய்நிற்கும் பொருள் எவன்அவ்
உலகிற்பிறக்கும் விகாரங்கள்
உறாதமேலாம் ஒளியாவன்
உலகம் புரியும் வினைப் பயனை
ஊட்டும் களைகண் எவன் அந்த
உலக முதலைக் கணபதியை
உவந்து சரணம் அடைகின்றோம்.

We happily surrender to that primeval God Ganapathi, 

Who is the one thing that stands all over the world without exception, 
Who is the great light that is not tainted by the emotions of the world, 
And who removes all the results of fate fed by this world. 

3. இடர்கள் முழுதும் எவனருளால்

எரிவீழும் பஞ்சென மாயும்
தொடரும் உயிர்கள் எவனருளால்
சுரர்வாழ் பதியும் உறச்செய்யும்
கடவுள் முதலோர்க்கு ஊறின்றி
கருமம் எவனால் முடிவுறும் அத்
தடவுமருப்புக் கணபதி பொன்
சரணம் சரணம் அடைகின்றோம்.

We surrender to the golden feet of Ganapathi who removes obstacles, 

Who removes all problems like a fire falling on cotton, 
Who makes the souls in the chain of birth live in the world of devas, 
And who helps us complete all jobs without causing problems to Gods. 

4. மூர்த்தியாகித் தலமாகி

முந்நீர் கங்கை முதலான
தீர்த்தமாகி அறிந்தறியாத்
திறத்தினாலும் உயிர்க்கு நலம்
ஆர்த்தி நாளும் அறியாமை
அகற்றி அறிவிப்பான் எவன்அப்
போர்த்த கருணைக் கணபதியைப்
புகழ்ந்து சரணம் அடைகின்றோம்.

We surrender after singing about him to the Ganapathy, 

Who was merciful in war, who has become an idol and a pilgrimage centre , 
Who has become sacwhite waters like the very great ganges, 
And would tell us due to the ability that can understand or not understand, 
To become comfortable to the soul and completely remove ignorance. 

5. செய்யும் வினையின் முதல்யாவன்

செய்யப்படும் அப்பொருள் யாவன்
ஐயமின்றி உளதாகும்
அந்தக் கருமப் பயன் யாவன்
உய்யும் வினையின் பயன் விளைவில்
ஊட்டி விடுப்பான் எவன் அந்தப்
பொய்யில் இறையைக் கணபதியைப்
புரிந்து சரணம் அடைகின்றோம்.

We would surrender after understanding him as God to that Ganapathuy, 

Who is the result of actions done, who is meaning of things done, 
And without any doubt the result of the actions done that exists, 
And after giving us the result of Karma , he releases us. 

6. வேதம் அளந்தும் அறிவரிய

விகிர்தன் யாவன் விழுத்தகைய
வேத முடிவில் நடம் நவிலு<ம்
விமலன் யாவன் விளங்குபர
நாதமுடிவில் வீற்றிருக்கும்
நாதன்எவன் எண்குணன் எவன்அப்
போதமுதலைக் கணபதியைப்
புகழ்ந்து சரணம் அடைகின்றோம்.

Then on we would sing the praises and surrender to that Ganapathy, 

Who is the model of beauty who is not understood even after mastery of Vedas, 
Who at the end of Vedas which would happen , would be the pure one who dances, 
Who is the Lord sitting when the sound of all beings come to an end, who has eight qualities. 

7. மண்ணின் ஓர் ஐங்குணமாகி

வதிவான் எவன் நீரிடை நான்காய்
நண்ணி அமர்வான் எவன்தீயின்
மூன்றாய் நவின்வான் எவன் வளியின்
எண்ணும் இரண்டு குணமாகி
இயைவான் எவன் வானிடை ஒன்றாம்
அண்ணல் எவன் அக்கணபதியை
அன்பிற் சரணம் அடைகின்றோம்.

Oh God , we surrender with love to that Ganapathi, 

Whose Form has the five qualities of the earth, 
Who becomes four parted one and sits in water, 
Who would tell about three in the fire and become two in the air,
And he would assume one single form in the sky.  

8. பாச அறிவில் பசுஅறிவில்

பற்றற்கரிய பரன் யாவன்
பாச அறிவும் பசுஅறிவும்
பயிலப் பணிக்கும் அவன்யாவன்
பாச அறிவும் பசுஅறிவும்
பாற்றி மேலாம் அறிவான
தேசன் எவன் அக்கணபதியைத்
திகழச் சரணம் அடைகின்றோம்.

WE surrender to that Ganapathi who is the divine one, 

Difficult to attain with wisdom of beings and wisdom tinged with desire, 
Who is the one who asks us to learn wisdom of beings and wisdom tinged with desire, 
So that he would appreciate wisdom of beings and wisdom tinged with desire, 
And lead us to that knowledge which will take us to greater heights. 

நூற்பயன் - Use of the book


9. இந்த நமது தோத்திரத்தை

யாவன் மூன்று தினமும் உம்மைச்
சந்தி களில்தோத் திரஞ்செயினும்
சகல கரும சித்திபெறும்
சிந்தை மகிழச் சுகம்பெறும்எண்
தினம்உச் சரிக்கின் சதுர்த்தியிடைப்
பந்தம் அகல ஓர்எண்கால்
படிக்கில் அட்ட சித்தியுறும்.

He who reads this prayer of mine for three days at dawn, noon and dusk, 

Would get victory and success in all that he undertakes, 
If this is read for eight days, his mind would be filled with joy from pleasures, 
And if this is read eight times on Chathurthi with concentration, 
That person would get the eight different type of occult powers.

10. திங்கள் இரண்டு தினந்தோறும்

திகழ ஒருபான் முறையோதில்
தங்கும் அரச வசியமாம்
தயங்க இருபத் தொருமுறைமை
பொங்கும் உழுவ லால்கிளப்பின்
பொருவின் மைந்தர் விழுக்கல்வி
துங்க வெறுக்கை முதற்பலவும்
தோன்றும் எனச் செப்பி மறைந்தார்.

If this is read for two months , every day reading it ten times, 

The king would come under your control and if it is, 
Read twenty one times for two months daily , he would get, 
Incomparable wealth of children , great wisdom and 
Several forms of great wealth, said Ganapathi and vanished. 

Sources: 


http://temple.dinamalar.com


http://www.hindupedia.com


மேற்கண்ட காரியசித்திமாலையை தொடர்ந்து 3 நாட்கள் சூரிய உதயத்திற்கு முன்பாகவும், சூரியன் மறைந்த பின்பும் 1 முறை பாராயணம் செய்தால் அவர்கள் செய்யும் செயல்களில் (நல்ல செயல்கள்) தோல்வி என்பதே இல்லாமல் வெற்றி கிட்டும்.  கெட்ட செயல்கள் செய்தால் விளைவு எதிர்மறையாகத் தான் இருக்கும்.


தொடர்ந்து 8 நாட்கள் படித்து வர மன உளைச்சல் நீங்கி நிம்மதியை பெறுவர்.  சக்தியின் மைந்தன் உங்களின் மன துன்பங்களை அறவே நீக்குவான்.  மனநிம்மதியில்லாதவர்கள் இதை படித்து வந்தால் மனநிம்மதி பெறுவர் என்பது திண்ணம்.


சதுர்த்தி நாளில் நல்ல சிந்தனையுடன் 8 முறை படித்து வர அட்டமாசித்திகளும் கிட்டும்.


தொடர்ந்து 60 நாட்கள் விடாமல் 1 முறை படித்து வர அரச வசியம் உண்டாகும்.


தினமும் 21 முறைகள் படித்து வர குழந்தை செல்வம் மற்றும் கல்விச் செல்வம் கிட்டும்.


No comments:

Post a Comment

Hi, Good Morning, Have a Nice Day.